พิมพ์รายละเอียดการดำเนินการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง