ค้นหารายการดำเนินการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง
  *** หมายเหตุ : สามารถดูได้เฉพาะบริษัทที่ยังดำเนินการอยู่หรือดำเนินการล่าช้าเท่านั้น
       แจ้งเตือนกรณีดำเนินการขั้นตอนการประชุม ล่าช้าไป 15 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนรับเอกสาร        แจ้งเตือนกรณีดำเนินการขั้นตอนการประชุม ล่าช้าไป 60 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนรับเอกสาร