แผนที่ด่านชั่งและจุดพักรถ
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
  
แผนที่สะพาน
ปีที่สำรวจ :  
รหัสยานพาหนะ :  
ความสูงสะพาน <  
เมตร.
แสดงสะพาน :  
ผ่านได้   ผ่านได้ <= 20 cm   ผ่านไม่ได้